Viborg RC Racing

Viborg RC Racing

I Viborg RC Racing kører vi med radiostyrede biler

VRCR består af voksne og børn, der interesserer sig for RC-biler. Kom, når vi har aktiviteter og få en snak.

Bestryrelsen kan kontaktes på bestyr#vrcr.dk . . . . . . . . . Webmaster kan kontaktes på webm#vrcr.dk

Alle E-mail adresser på hjemmesiden er skrevet med # i stedet for @ af sikkerhedsmæssige årsager.
Derfor husk at erstatte # med @, når du bruger dem.

Vedtægter for Viborg RC Racing

Vedtægter.Posted by Benny Nielsen Tue, September 18, 2007 18:41:31
Vedtægter for Viborg RC Racing

Stiftet
28. maj 2002


§1
Foreningens navn er ”Viborg RC Racing”. Foreningen er stiftet d.28. maj 2002,
foreningens hjemsted er Viborg kommune

§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med radiostyring af modelbiler.

§3
Foreningen kan optage både aktive og passive medlemmer.

Anmodning om optagelse skal ske skriftlig, eller ved indbetaling af medlemskontingent til foreningens kasserer.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis foreningens vedtægter og regler ikke overholdes, eller kontingent ikke betales rettidigt. Et udelukket medlem kan anke udelukkelsen til bestyrelsen som 1. instans og førstkommende generalforsamling som 2. instans.

Har medlemmet ikke betalt sit kontingent rettidigt, udsendes en rykker, der skal betales indenfor 30 dage. Overholdes fristen ikke, bliver medlemmet automatisk udmeldt.

Udmeldelse af Viborg RC Racing kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Ved udmeldelse eller udelukkelse har medlemmet ikke krav på tilbagebetaling af kontingent. Ved genoptagelse indenfor de næste 12 måneder betaler medlemmet, udover kontingentet, et administrationsgebyr på kr. 300,00.

§4
Foreningen ledes af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af, 1 formand, 1 kasserer og 5 menige bestyrelsesmedlemmer.
Til kontrol af foreningens økonomiske dispositioner udpeges endvidere en revisor.
Formand, kasserer og revisor, vælges af generalforsamlingen.


§5
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter for sin formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§6
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i november måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for generalforsamlingens møde skal vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen, således at forslagene kan optages på dagsordnen.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, og til ændring af foreningens vedtægter eller ophævelse af foreningen, mindst 2/3 stemmeflertal.
Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske.

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger.

§7
Ved den ordinære generalforsamlingsmøder gælder følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand, kasserer og revisor, valget gælder for 2 år.
Formand og revisor afgår lige år og kassereren ulige år.
7. Valg af 6 menige bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelse og
revisorsuppleant. Valget gælder for et år.
8. Eventuelt.

§8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsordenen.

§9
Foreningen tegnes ved underskrift af formand eller kasserer.
Ved køb, salg eller pantsætning over 500 dkr. og optagelse af lån dog mindst af formanden.

§10
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Vedtagelser i bestyrelsen kræver almindeligt stemmeflertal.
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger, og protokollen underskrives af bestyrelsen efter hvert møde.

§11

Bestyrelsen er helt og holdent ansvarlig for at foreningens aktivitet og og forbrug er i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter regler for benyttelse af baner og fordeling af arbejdsopgaver.

§12
Foreningens regnskabsår er fra oktober til oktober og kontingent skal være indbetalt senest 01. januar.

§13
Ophører foreningen med at eksistere, skænkes foreningens midler til almennyttige formål.
Foranstående vedtægter er den 28. maj 2002 vedtaget af foreningens generalforsamling med virkning fra samme dag.


Revideret og godkendt af generalforsamlingen d. 05. November 2011 og er gældende fra d. 01. januar 2012.


  • Comments(0)//www.vrcr.dk/#post6